خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۳۱ تیر ۹۷ ، ۱۷:۵۱

طلوع درد!

کودک شیشه پاک کن میان ماشین‌ها میچرخید،با دستمالی چرکی.به بهانه‌ی پاک کردن شیشه‌ها،اما هیچ کس او را نمی دید.
 هیچ کس سکه‌ای به کاسه‌اش نمی انداخت...
یک روز راننده اتوبوس بی حواسی جانش را گرفت و خیابان به ناگهان کفاره باران شد از اسکناس‌های بی حاصل!
اما دیگر خیلی دیر بود،خیلی... 
عجیب طعم تلخی دارد فقر!
پیش ازین بر رفتگان افسوس می خوردند خلق
می خورند افسوس در ایامِ ما بر ماندگان!!
صائب تبریزی 
۹۷/۰۴/۳۱
نسیم ....