خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۲۶ تیر ۹۷ ، ۰۲:۴۰

طرب!

گدایان بهر ِروزی

طفل خود را کور میخواهند،


طبیبان جملگی

خلق را رنجور میخواهند،


گمانم مرده شویان

راضـی‌ند بـر مُـردن مـردم،


بنازم مطربان

کاین خلق را مسرور میخواهند…


“شیخ بهایی”

۹۷/۰۴/۲۶
نسیم ....