خمار شب :

عاشق شو زیرا عاشق انسان است!

خمار شب :

عاشق شو زیرا عاشق انسان است!

دیروز اگر بند کفشم باز نشده بود
خونم،تمام چراغ های چهارراه را قرمز کرده بود
می بینی؟
مرگ همین قدر مسخره است
کلیدت را جا می گذاری
به اتاقت باز می گردی
و ماشینی که قرار بود تو را زیر کند
بدون هیچ مشکلی
به مقصدش می رسد
بزرگ می شوی
ازدواج می کنی
و دخترت نمی داند که بودنش
به خاطر حواس پرتی توست...

  • نسیم ....

گناهانم را دوست دارم!

بیشتر از تمام کارهای خوبی که کرده ام،

می دانی چرا؟!

آن ها واقعی ترین انتخاب های منند...!

علی صالحی


  • نسیم ....

آزرده دل از کوی تو رفتیم ونگفتی

کی بود؟

کجا رفت؟

چرا بود و چرا نیست؟

شهریار

  • نسیم ....

آدمهای اطراف مابه سه گروه تقسیم میشوند:

کسانی که وقتی هستند،هستند و وقتی نیستند هم که نیستند

دوم؛ آدم‌هایی که وقتی هستند هم نیستند و

سوم؛ آدم‌هایی که وقتی نیستند هم هستند!

یک‌بار دیگر این گروه‌ها را از اول بخوانید و روی هر کدام جداگانه چند دقیقه‌ای فکر کنید،البته زیاد درباره دو گروه اول به ذهن‌تان فشار نیاورید صحبتمان درباره آن آدم‌های فوق‌العاده‌ای است که وقتی نیستند هم هستند! انرژی مثبت‌ها! آدم‌هایی که آنقدر انرژی آن هم از نوع مثبت دارند که حتی اگر آنها را نبینیم انرژی‌شان را حس می‌کنیم.پس سعی کنیم گروه سوم باشیم که مانند نقش برکتیبه های سنگی در ذهن ها حک میشوند حتی بعد از مرگشان،نه اینکه با وجود بودنمان به خاطر زبان تلخمان از ذهن ها پاک شویم که این خود نابودیست...

گاندی:محبت نیرومندترین قدرتی است که جهان در اختیار خود دارد و در عین حال ساده‌ترین نیرویی است که بتوان تصور کرد.وظیفه ما نیست که خطای دیگران را جست‌وجو کنیم و به قضاوت درباره دیگران بنشینیم.ما باید تمام نیروی خویش را برای قضاوت در کار خودمان صرف کنیم و تا وقتی که حتی یک خطا در خود می‌بینیم حق نداریم که در کار مردم دیگر دخالت کنیم

  • نسیم ....


سخیف ترین،انسانهایی که به ظاهر زنده اند و ادعای انسانیت دارند

آنهایی هستند که در مجادله با یکدیگر

پای مردگان را به میدان دشنام باز میکنند

وبدون هیچ شرمندگی بر قبر آنها ...!


  • نسیم ....

 

 

  • نسیم ....