خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۲۰ تیر ۹۷ ، ۲۱:۱۲

ما در این کشور گروگانیم؟!

ما

روزی هزار بار می میریم ...

در آتش اگر نسوزیم،

دریا غرقمان می کند !

از آلودگی اگر خفه نشویم،

امواج از پا درِمان می آورد !

از گرانی اگر کمرمان نشکند،

امیدهای واهی نابودمان می کند

ما مردمانی هستیم که هنوز لباسِ سیاه از تنمان در نیامده، 

بلای جدید بر سرمان می آید !

معجزه ماییم که هننوز زنده ایم

۹۷/۰۴/۲۰
نسیم ....